ورود به سایت / ثبت نام
 
 
 
 
     
 
 

 

این مجموعه مجهز به 2 سیستم پلیت ستر حرارتی با تکنولوژی مدرن روز می باشد.

دستگاه اول به نام Agfa Acento قادر به خروجی 20 زینک در ساعت در قطع GTO تا 2 ورقی بوده و دستگاه دوم بنام Agfa Xcalibur VLF قادر به خروج 15 زینک در ساعت در قطع هشت و نیم ورقی در ابعاد 125سانتیمتر در 152 سانتیمتر می باشد.

در این سیستم زینک ها قابلیت سوزاندن درون زینک سوز را دارند و بطور اتوماتیک ظاهر شده و صمغ زده می شوند . با وجود این تکنولوژی می توان مرحله فیلم را حذف کرده و هزینه های تولید زینک را برای مشتریان کاهش داد و سرعت تولید و کیفیت را نیز بدین ترتیب بالاتر برد.

این دستگاه ها قابلیت ترام گذاری به صورت AM - FM - Sublima را دارند و می توان زینک هایی با هافتون خاص تولید نمود.

 
 
 
 
www.megportal.net

ایمیچ ستر لیتوگرافی سنتی قید کپی پروفر زینک سوز پلیت ستر حرارتی اسکنر